Algemene voorwaarden cadeaukaart

Cadeaukaartvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaukaartvoorwaarden van toepassing op door Toolprof uitgegeven cadeaukaarten. Door gebruik te maken van een Toolprof cadeaukaart aanvaard je deze cadeaukaartvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de fysieke cadeaukaarten die worden verkocht door Toolprof
 2. De cadeaukaart is te koop voor een bedrag van €30,-
 3. Iedere cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaukaart wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaukaarten en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Toolprof te worden verstrekt. Toolprof behoudt zich het recht voor om een cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaukaart en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 1. Om een cadeaukaart te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vul je de exacte code in.
 2. cadeaukaarten uitgegeven door Toolprof zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.toolprof.nl
 3. cadeaukaarten of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 4. De restwaarde van de cadeaukaart kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.
 5. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
 6. Het is niet toegestaan cadeaukaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaukaarten wordt ontzegd.
 8. Het is niet toegestaan cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 9. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaukaarten of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaukaarten inwisselen.
 10. Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaukaarten of ondervind je problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice: 088-765 1900

 

Artikel 6 Bedenktijd bij Koop of afstand

 1.  Bij Koop op afstand van een cadeaukaarten heeft de klant gedurende veertien dagen na de dag van ontvangst van de cadeaukaarten het recht de overeenkomst met leverancier zonder opgave van reden te ontbinden door de ontvangen cadeaukaarten aan leverancier te retourneren.
 2. De cadeaukaarten dient in geval van ontbinding ex artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, onbeschadigd, ongebruikt en met het volledige saldo, op eigen kosten per post terug te worden gestuurd naar leverancier. Het risico van verzending komt voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet door leverancier geaccepteerd.
 3. Na ontvangst van de cadeaukaarten binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn en conform artikel 6.2, blokkeert Leverancier de cadeaukaarten en betaalt leverancier de prijs van de cadeaukaarten binnen dertig dagen aan de klant terug, door terug storting van de betaalde prijs op de rekening waarvan de klant de betaling aan leverancier heeft voldaan. 
 4. Indien bij Koop op afstand na ontvangst van de geretourneerde cadeaukaarten door leverancier blijkt dat de code van die cadeaukaarten is gebruikt, gaat leverancier niet over tot terugbetaling.
 5. Nadat de in artikel 6.1 verstreken termijn is verstreken, is de koop definitief en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden, opgezegd of geannuleerd. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig met de cadeaukaarten en de verpakking daarvan om te gaan.
 6. Uitsluitend de klant heeft het recht de overeenkomst op grond van artikel 6 te ontbinden. De bezitter komt dat recht niet toe.
 7. De herroepingsmogelijkheid ex artikel 6 van deze algemene voorwaarden geldt niet bij op verzoek van de klant gepersonaliseerde cadeaukaarten.
   

Artikel 9 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van de overeenkomst tussen de klant en/of bezitter en leverancier en tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Zodra door verzilvering van de cadeaukaarten een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de bezitter en de deelnemer, komt de overeenkomst met leverancier tot een einde – bij gedeeltelijke verzilvering onder instandhouding van de overeenkomst ter zake de restantwaarde van de cadeaukaarten – en kan leverancier niet meer worden aangesproken. Indien de overeenkomst tussen de bezitter en de deelnemer niet naar behoren wordt nagekomen, is leverancier niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de cadeaukaarten. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een cadeaukaarten die niet door haar is uitgegeven.
 4. Indien leverancier gehouden is schade te vergoeden, is de gehoudenheid tot  schadevergoeding van leverancier te allen tijde beperkt tot de waarde van de cadeaukaarten in het onderhavige geval.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade.
 6. De beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van leverancier.
 7. Leverancier spant zich in op de website juiste informatie te verschaffen en voor de Website een veilige omgeving te creëren. Indien op de website desalniettemin onjuistheden staan, waaronder mede begrepen onjuistheden in materiaal op de Website van derden waaronder de deelnemer, kunnen aan die onjuistheid geen rechten worden ontleend en is leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van die onjuistheden. Op de website staan hyperlinks naar websites waar leverancier niet de verantwoordelijkheid voor draagt. Het gebruik maken van die hyperlinks komt volledig voor rekening en risico van de klant of de gebruiker van de hyperlink. Evenmin is leverancier aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website, bijvoorbeeld voor schade als gevolg van virussen op de website of schade als gevolg van handelingen op de website door derden, als bijvoorbeeld hackers.
 8. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verkopen van de cadeaukaarten door individuen of derden die geen onderdeel uitmaken van de officiële verkoopkanalen op websites zoals, maar niet gelimiteerd tot Marktplaats.nl©, social media en fora. Het doorverkopen en aankopen van de cadeaukaarten via Marktplaats.nl© en gelijksoortige websites alsmede fysiek geschiedt omwille van fraudepreventie zonder toestemming van de leverancier en buiten de reguliere verkoop om. De klant en/of bezitter is zelf aansprakelijk voor mogelijke problemen die voortvloeien uit de gekochte cadeaukaarten(s) via de genoemde en gelijksoortige websites met betrekking tot de geldigheid, validiteit en authenticiteit van de aangekochte cadeaukaarten(s). De klant en/of bezitter dient de code zelf met zorgvuldigheid en discretie te behandelen. Leverancier keert nooit nieuwe codes uit wanneer deze openlijk door de Klant en/of de Bezitter worden gedeeld.
 9. Het namaken van codes, alsmede het doorverkopen en gebruiken van gestolen codes is verboden en hier zal door getroffen klant en/of bezitter en de leverancier aangifte van worden gedaan. Het later gebruiken van deze code door de onrechtmatige eigenaar, is tevens verboden en hier zal aangifte van gedaan worden. Om fraude te voorkomen kan de leverancier vragen om een aankoopbewijs om te verzekeren dat een aankoop van de cadeaukaarten via een officieel verkoopkanaal verlopen is.